Bezorging binnen 48 uur
Geen verzendkosten vanaf € 75
Retourneren binnen 14 dagen
10.000 artikelen op voorraad

Privacyverklaring van de MEWA-ondernemingsgroep

Met de onderstaande privacyverklaring informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens door de MEWA-ondernemingsgroep.

1. Verwerking van uw persoonsgegevens door de MEWA-ondernemingsgroep

De MEWA-ondernemingsgroep (hierna "MEWA") is een ondernemingsgroep met locaties in Duitsland en andere Europese landen. De ondernemingen van de MEWA-ondernemingsgroep houden zich bezig met de ontwikkeling, het beschikbaar stellen alsook het onderhoud van herbruikbare textielsystemen en bieden diensten aan op het gebied van de textielservice voor ondernemingen in industrie, handel, ambacht, nijverheid en gastronomie.

De verantwoordelijke entiteit voor de verwerking van persoonsgegevens is altijd de in de overeenkomst vermelde MEWA-maatschappij.

Voor vragen over de gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen. Neem hiervoor contact op met:

MEWA TEXTIEL SERVICE B.V.
Valutaboulevard 16
NL - 3825 BT Amersfoort

gegevensbescherming@mewa-service.nl

2. Type en herkomst van de gegevens die door MEWA worden verwerkt

Klanten van MEWA zijn ondernemingen in heel Europa. Daarom verwerken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen alleen voor zover dat noodzakelijk is om onze contractuele en wettelijke verplichtingen uit de zakelijke relatie met onze zakelijke klanten te vervullen. Verwerking houdt in dat wij persoonsgegevens bijv. verzamelen, opslaan, wissen of overdragen.

Tot de gegevens die wij verwerken, behoren bijvoorbeeld:

 • zakelijke adres- en contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, functie en afdeling van de contactpersonen bij onze klanten en leveranciers enz.
 • Namen en confectiematen van de medewerkers van onze klanten die wij nodig hebben om hen van bedrijfskleding te voorzien.
 • Gegevens die wij nodig hebben voor de correcte facturering, zoals bankgegevens, btw-nummer enz., voor zover het daarbij om de gegevens van een natuurlijke persoon gaat.

De door ons verwerkte persoonsgegevens ontvangen wij regelmatig in het kader en in de loop van de zakelijke relatie met onze klanten. Deels ontvangen wij persoonsgegevens ook van ondernemingen die verbonden zijn met de MEWA-ondernemingsgroep, bijv. in het kader van de dienstverlening aan een grote klant door verschillende locaties.

Deels verwerken wij ook dergelijke persoonsgegevens die wij in overeenstemming met de respectieve wetgeving inzake gegevensbescherming op andere wijze hebben ontvangen:

 • uit openbare bronnen, bijv. handels- en ondernemingsregisters, beurzen, tentoonstellingen, internetbronnen, kranten, bedrijvengidsen enz.,
 • van derden die niet verbonden zijn met de MEWA-ondernemingsgroep, bijv. klanten die ons belast hebben met de levering van bedrijfskleding voor hun medewerkers, bedrijfs- en brancheverenigingen, kredietbureaus, verzekeringen enz.

3. Doel van de verwerking door MEWA en rechtsgrondlagen

Wij verwerken persoonsgegevens altijd uitsluitend voor de toegestane doeleinden en in overeenstemming met de betreffende, geldende, wettelijke bepalingen.

3.1 Wij verwerken gegevens voor het uitvoeren van onze contractuele verplichtingen

Wij verwerken persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze contractuele verplichtingen tegenover onze klanten of om zogeheten precontractuele maatregelen uit te voeren, die voortkomen uit concrete aanvragen.

In deze gevallen wordt het doel van de gegevensverwerking bepaald door de overeenkomst die wij met onze klanten hebben afgesloten en de diensten die wij op basis daarvan moeten leveren. Hieronder valt ook de verwerking van persoonsgegevens voor het toezenden van catalogi, informatie over onze prestaties of het opstellen van concrete aanbiedingen.

3.2 Wij verwerken gegevens voor het behartigen van rechtmatige belangen (met inachtneming van uw belangen)

Wij verwerken ook persoonsgegevens wanneer dat nodig is voor het behartigen van de rechtmatige belangen van MEWA, de maatschappijen van MEWA of onze klanten (en eventuele andere derden). Daartoe behoren in het bijzonder bijv.:

 • de levering van poetsdoeken en uitrusting met beroeps- en beschermkleding;
 • de ondersteuning van klanten en het afhandelen van reclamaties;
 • maatregelen voor het verbeteren van onze service en voor het versterken van onze klantenrelatie, bijv. enquêtes onder klanten;
 • de samenwerking met kredietbureaus ten behoeve van de toetsing van de kreditwaardigheid;
 • direct mail, voor zover u geen bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden;
 • de bewaking van openbare ruimtes in onze vestigingen met behulp van optisch-elektronische voorzieningen (videobewaking);
 • uitwisselen van persoonsgegevens binnen de MEWA-ondernemingsgroep ten behoeve van interne administratieve doeleinden.

3.3 Wij verwerken gegevens met uw toestemming

Wij verwerken uw persoonsgegevens in individuele gevallen daarnaast ook wanneer u ons daarvoor een betreffende toestemming hebt gegeven. Een toestemming die u ons verleend hebt, kunt u in principe op elk gewenst moment herroepen. Houd er echter rekening mee dat het verwerken van gegevens tot de herroeping toegestaan zijn.

3.4 Wij verwerken gegevens voor het uitvoeren van onze wettelijke verplichtingen

Wij moeten bepaalde gegevens verwerken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Een dergelijke verplichting kan resulteren uit bepaalde eisen uit de landelijke, handels-, nijverheids-, belasting- of sociale wetgeving alsook uit Europese regelgeving, bijv. in combinatie met voorschriften ter vermijding van de financiering van terrorisme. Met name kan dit voor MEWA resulteren in verplichtingen inzake bewaring, opslag, melding en inzameling, die gewoonlijk bedoeld zijn voor controle door de desbetreffende, verantwoordelijke instellingen en autoriteiten.

3.5 Informatie over wijziging van doeleinden

Mochten wij ooit uw persoonsgegevens gaan verwerken voor een ander doeleinde dan waarvoor ze oorspronkelijk werden ingezameld, dan zullen wij u - binnen de eventueel geldende wetgeving - over dit nieuwe doeleinde informeren.

4. Ontvanger van uw gegevens

Persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan andere maatschappijen van MEWA wanneer en voor zover dit noodzakelijk is voor het handhaven van onze wettelijke en contractuele rechten en verplichtingen. Dat kan het geval zijn voor de coördinatie van onze contractuele verplichtingen tegenover onze klanten. Typische voorbeelden zijn de samenwerking tussen MEWA Verkoop en de uitvoerende maatschappij of de ondersteuning van grote klanten door meerdere maatschappijen van MEWA.

Voor het uitvoeren van bepaalde contractuele verplichtingen werken wij samen met externe dienstverleners. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer wij textielproducten volgens uw eisen laten produceren, reclame verzenden of klantenenquêtes uitvoeren. Voor zover wij een externe dienstverlener betrekken, vindt dat altijd plaats binnen de grenzen en met inachtneming van de desbetreffende toepasselijke gegevensbeschermingsregels.

Persoonsgegevens sturen wij bovendien alleen door aan overige ontvangers buiten MEWA wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. In alle andere gevallen sturen wij uw gegevens alleen dan aan andere derden toe, wanneer u ons daartoe een betreffende toestemming hebt gegeven.

5. Doorgifte naar derde landen of internationale organisaties

Wij geven uw gegevens niet door aan ontvangers in landen zonder een geschikt beschermingsniveau voor de gegevens (derde landen).

6. Opslag- en bewaringstermijnen

Wij verwerken persoonsgegevens slechts zolang als voor het uitvoeren van onze contractuele verplichtingen noodzakelijk is. Zodra de betreffende gegevens hiervoor niet meer noodzakelijk zijn, worden ze principieel gewist.

Voor het vervullen van bepaalde wettelijke verplichtingen moeten wij ook na beëindiging van contractuele overeenkomsten afzonderlijke gegevens blijven bewaren. Daartoe behoren bijv. documentatie-, bewijs- en bewaringsplichten van het landelijke handels- en fiscale recht. In deze gevallen zijn wij juridisch verplicht de gegevens op te slaan, resp. te bewaren gedurende de termijnen die in deze wetgeving zijn vastgesteld. Zo bedragen bijvoorbeeld de relevante opslag- resp. bewaringstermijnen volgens het in Duitsland geldende recht voor ons hoofdkantoor van de groep gewoonlijk drie tot tien jaar, of in uitzonderingsgevallen, bijv. bij juridische geschillen tot 30 jaar.

7. Verplichting tot verstrekken van gegevens

Om onze prestaties tegenover onze klanten te kunnen vervullen, moeten wij bepaalde persoonsgegevens verwerken, resp. zijn wij wettelijk verplicht deze te verwerken. De betreffende gegevens verzamelen wij bij sluiting van de overeenkomst (bijv. adres, zakelijke contactgegevens en functie) of u stelt ons deze gegevens ter beschikking (bijv. basisgegevens).

Zonder deze gegevens kunnen wij geen overeenkomsten sluiten met onze klanten.

8. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Bij besluiten waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u anderszins in aanmerkelijke mate treffen, maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen.

Er vindt geen profilering plaats in de zin van artikel 4, lid 4 van de AVG.

9. Uw gegevensbescherming

In het kader van de verwerking van persoonsgegevens door de maatschappijen van MEWA hebben betrokken personen volgens de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – eventueel binnen de wettelijke beperkingen van de lidstaten – de volgende rechten:

 • Recht van inzage;
 • Recht van rectificatie;
 • Recht van wissing;
 • Recht van beperking van de verwerking;
 • Recht van overdraagbaarheid van gegevens;
 • Recht van bezwaar.

Daarnaast hebt u het recht om een toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens die u eenmaal hebt gegeven, op elk moment voor de toekomst in te trekken. Een dergelijke herroeping geldt niet voor het verleden en is dus niet van invloed op de resultaten van de gegevens die tot de herroeping zijn verzameld.

Mocht u van mening zijn dat de verwerking van persoonsgegevens door MEWA niet in overeenstemming is met de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, of wanneer u niet tevreden bent over een informatie van ons, dan hebt u het recht om volgens artikel 77 van de Europese algemene verordening gegevensbescherming een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de betreffende maatschappij van MEWA.

Informatie over uw recht van bezwaar

1. Recht van bezwaar dat bestaat in bijzondere, individuele gevallen

U hebt het recht om te allen tijde met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen bepaalde manieren van de verwerking van uw gegevens. Dat recht geldt voor de gegevensverwerking voor algemeen belang alsook voor de gegevensverwerking in het kader van de behartiging van rechtmatige belangen. Dit recht geldt ook voor profilering, voor zover het gebaseerd is op deze beide bepalingen. In het geval van een bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken. Dat geldt echter niet wanneer wij dwingende, gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of wanneer de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

2. Bezwaar tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing

In individuele gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer wij u informatie over speciale aanbiedingen of kortingsacties willen toesturen. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden. Dit recht geldt ook voor profilering, voor zover dit gekoppeld is met een dergelijke direct marketing. In het geval van een bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

Uw bezwaar kunt u op informele wijze aan ons richten. Hiervoor volstaat een e-mail naar: gegevensbescherming@mewa-service.nl