Bezorging binnen 48 uur
Geen verzendkosten vanaf € 75
Retourneren binnen 14 dagen
10.000 artikelen op voorraad

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

1 Algemeen
(1) Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn uitsluitend gericht op ondernemers en zijn bindend voor alle huidige en toekomstige handelsrelaties, verkoopovereenkomsten en andere rechtshandelingen tussen MEWA SERVIBEL N.V. (België) of tussen MEWA Textiel Service B.V. (Nederland) en de koper.
(2) Andersluidende afspraken, handelsvoorwaarden en telefonische of mondelinge toezeggingen zijn slechts bindend als ze door MEWA schriftelijk bevestigd worden. Orders worden pas als aanvaard beschouwd na een schriftelijke orderbevestiging door MEWA, ten laatste echter op het moment van de levering. In geval van onmiddellijke levering geldt de leveringsbon als orderbevestiging.

2 Sluiting van het contract
De koper doet met zijn bestelling een bindend aanbod tot levering van de bestelde artikelen.
Een contract tussen de koper en MEWA komt pas tot stand wanneer MEWA dit aanbod uitdrukkelijk accepteert of de zaken aan de koper verzendt. MEWA behoudt zich het recht voor om de beloofde dienst niet uit te voeren en, indien van toepassing, de reeds betaalde aankoopprijs aan de koper terug te betalen als de artikelen niet beschikbaar zijn of tijdelijk niet beschikbaar zijn, ondanks het feit dat er vooraf een contract is gesloten.

3 Prijzen en betalingsvoorwaarden
(1) Alle prijzen zijn vermeld in euro en moeten nog vermeerderd worden met de BTW die geldt op de dag van de levering.
(2) De levering gebeurt op factuur of na verstrekking van een machtiging voor automatische afschrijving. In het laatste geval moeten de gegevens van de bankrekening op voorhand meegedeeld worden aan MEWA. Alle facturen moeten netto betaald worden binnen 14 dagen na ontvangst.
(3) De partijen komen overeen dat MEWA na de kennisgeving ook facturen in elektronische vorm mag uitgeven.

4 Levering, risico-overdracht en teruggaverecht
(1) Vanaf een nettobestelwaarde van minstens € 75,00 worden er geen porto- en verzendingskosten aangerekend voor binnenlandse leveringen. Bij afwijkende verkoopsprijzen op grond van speciale hoeveelheden / acties wordt de netto bestelwaarde, voor franco levering binnen de landsgrenzen, verhoogt naar een minimum van € 250,00. Bij een lagere bestelwaarde wordt er een vaste toeslag voor kleine hoeveelheden ten bedrage van € 7,50 per pakket aangerekend. Bij verzending naar of levering in het buitenland zijn de verzendkosten ten laste van de koper. In het bijzonder voor verzendingen naar het buitenland kunnen extra kosten worden berekend. Alle vracht, transport, verpakkings- en verzendkosten, alsmede alle kosten in verband met de inklaring van ex- en import evenals met het verkrijgen van noodzakelijke landspecifieke vergunningen, certificeringen en certificaten zullen worden gedragen door de klant.
(2) MEWA levert met de transportmiddelen van zijn keuze aan de maatschappelijke zetel of het overeengekomen leveringsadres van de koper. MEWA heeft het recht gedeeltelijke leveringen uit te voeren. De verantwoordelijkheid voor de artikelen gaat over op de koper bij de levering van de artikelen aan de maatschappelijke zetel en/of het leveringsadres van de koper.
(3) Als de koper niet tevreden is met een geleverd artikel, kan hij dit binnen 14 dagen – ongebruikt en in de originele verpakking van MEWA – retourneren. Het retourrecht geldt niet voor artikelen die op verzoek van de koper geborduurd, bedrukt of op een andere wijze geïndividualiseerd werden. Hetzelfde geldt voor artikelen die niet in het standaard MEWA-assortiment zijn opgenomen. Te retourneren artikelen kunnen met de chauffeur van MEWA – in zoverre deze de koper regelmatig van andere MEWA producten voorziet – gratis meegegeven worden. Ongefrankeerde of niet door de koper betaalde retourzendingen van artikelen naar MEWA worden door MEWA niet aanvaard en derhalve beschouwd als niet geretourneerd. Indien de nettobestelwaarde volgens de retourbon lager is dan de grenswaarde van € 75,00, is de vaste ‘toeslag voor kleine hoeveelheden’ ten bedrage van € 7,50 verschuldigd en wordt dit met de retourbon verrekend.
(4) Indien de koper een artikel wenst dat individueel voor hem wordt gemaakt, behoudt MEWA zich het recht voor om elke achteraf door de klant gewenste wijziging – d.w.z. ná bestelling van het modelexemplaar – in rekening te brengen. MEWA rekent de klant voor elke wijziging na bestelling van het modelexemplaar een bedrag van € 250,00 per stuk aan.
(5) Als de klant de individualisering van een artikel wenst, kan MEWA de desbetreffende kosten (bijv. borduurwerk, layout, enz.) onmiddellijk aan de klant doorberekenen.
(6) MEWA rekent voor kleinere bestelhoeveelheden dan de aangegeven verpakkingseenheid een toeslag van minstens 15 % per artikel aan. Ook wanneer de verpakkingseenheid niet wordt gerespecteerd en de koper in totaal meer bestelt dan een veelvoud van de verpakkingseenheid, rekent MEWA hiervoor een toeslag aan.


5 Eigendomsvoorbehoud
(1) De artikelen blijven eigendom van MEWA tot alle vorderingen van MEWA op de koper (met inbegrip van het saldo van de lopende rekening), op welke rechtsgrond dan ook, voldaan zijn.
(2) Als de koper de vergoeding niet betaalt, heeft MEWA het recht om na het vruchteloze verstrijken van een gepaste respijttermijn, de artikelen terug te nemen en zo nodig de overdracht van terugvorderingsrechten van de koper tegenover derden te eisen.
(3) Als derden beslag leggen op de artikelen, moet de koper hen wijzen op het eigendomsrecht van MEWA en MEWA hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

6 Garantie
(1) MEWA garandeert met inachtneming van de hierna volgende bepalingen dat de artikelen op het moment van de risico-overdracht vrij van materiële gebreken zijn.
(2) MEWA moet schriftelijk op de hoogte gesteld worden van zichtbare gebreken met betrekking tot kwaliteit, toestand en kwantiteit, onmiddellijk na ontvangst van de artikelen, en van verborgen gebreken onmiddellijk na de ontdekking ervan.
(3) Geringe kleurafwijkingen van de artikelen worden door de koper aanvaard en worden niet als een materieel gebrek beschouwd.
(4) Materiële gebreken worden door MEWA binnen een gepaste termijn rechtgezet (prestatie achteraf). Dit gebeurt naar keuze van MEWA door de reparatie van het gebrek door de levering van nieuwe artikelen (vervangingslevering). Als een dergelijke reparatie of vervanging niet mogelijk is, voor de koper onaanvaardbaar is of door MEWA geweigerd wordt of als dit om een andere reden gerechtvaardigd is, rekening houdend met de belangen van beide partijen, kan de koper onbeperkt gebruik maken van zijn wettelijke rechten. Als het slechts om een onbeduidend (niet-essentieel) materieel gebrek gaat, heeft de koper niet het recht zich uit het contract terug te trekken.
(5) De aansprakelijkheid van MEWA vervalt wanneer de koper zonder toestemming van MEWA de artikelen zelf wijzigt en/of bewerkt of deze door derden laat wijzigen en/of bewerken, tenzij de koper bewijst dat de materiële gebreken in kwestie noch geheel noch gedeeltelijk door zulke wijzigingen werden veroorzaakt en dat de reparatie of vervanging niet bemoeilijkt wordt door de wijziging.
(6) MEWA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële gebreken die ontstaan door normale slijtage, uitwendige invloeden of bedieningsfouten. MEWA is evenmin aansprakelijk voor ondeskundig gebruik van het artikel. Betwiste artikelen moeten in originele staat naar MEWA worden geretourneerd. Indien de geretourneerde artikelen niet schoon zijn, worden de kosten voor het schoonmaken/reinigen ervan aan de koper gefactureerd of wordende geretourneerde artikelen gewoonweg geweigerd. De vrachtkosten voor de retourzending (naar MEWA) en voor de nieuwe levering (aan de klant) zijn voor rekening van de koper. Als de reclamatie gegrond is, zijn de vrachtkosten van de nieuwe levering voor rekening van MEWA.
(7) De bepalingen onder (1) tot (3) hierboven gelden ook voor juridische gebreken.

7 Aansprakelijkheid
(1) Voor lichamelijk letsel en materiële schade zoals vermeld in de productaansprakelijkheidswet kan MEWA aansprakelijk worden gesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
(2) Voor zover MEWA geen andersluidende garantie gegeven heeft, kan MEWA voor andere schadegevallen enkel overeenkomstig de volgende bepalingen aansprakelijk worden gesteld:
(a) MEWA is volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor schade die ontstaan is door een opzettelijke fout of grove nalatigheid van een wettelijke vertegenwoordiger of personeelslid met leidinggevende functie.
(b) De aansprakelijkheid van MEWA voor schade die een gevolg is van de schending van essentiële contractuele verplichtingen of hoofdverplichtingen door lichte nalatigheid (1e alternatief) en voor schade die veroorzaakt werd door grove nalatigheid of opzettelijke fout van gewone helpers van MEWA zonder dat daarbij essentiële contractuele verplichtingen of hoofdverplichtingen geschonden werden (2e alternatief), is beperkt tot de hoogte van de voorzienbare schade voor dit type overeenkomst.
(c) In het kader van punt 7, al. (2), punt (b), (1e alternatief) kan MEWA niet aansprakelijk worden gesteld voor winstderving, indirecte schade, gevolgschade en aanspraken van derden, met uitzondering van aanspraken op basis van de schending van de eigendomsrechten van derden.
 (3) Voor het overige is elke aansprakelijkheid van MEWA uitgesloten.

8 Overmacht
MEWA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van een onvolledige, laattijdige of niet uitgevoerde levering voor zover deze veroorzaakt wordt door brand, staking, pandemieën, lock-out, overmacht, vertragingen van leveranciers of door andere omstandigheden of storingen die buiten onze macht liggen. In het geval van niet-levering of vertraagde levering door toeleveranciers heeft MEWA het recht zich terug te trekken uit het contract met de koper.

9 Overig
(1) MEWA levert en verzendt niet naar landen die onder een embargo vallen en/of rechtspersonen en natuurlijke personen die worden getroffen door internationale sancties (bijvoorbeeld Dual Use VO). MEWA kan aan de bovengenoemde landen leveren – maar is hiertoe niet verplicht – voorzover de levering vooraf expliciet door het „Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)“ werd goedgekeurd.
(2) Indien MEWA in overleg met de koper overeenkomstige aanvragen indient bij het Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), dient de koper de zijnerzijds voor de vergunningsprocedure vereiste documenten en stukken te verstrekken, zoals bijvoorbeeld een eindgebruikersverklaring etc. Alle kosten van de vergunningsprocedure zijn voor rekening van de koper.

10 Slotbepalingen/ bevoegde rechtbank
(1) De rechten van de koper op basis van overeenkomsten met MEWA mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming afgestaan worden.
(2) De eventuele ongeldigheid van één van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige voorwaarden. Ongeldige bepalingen worden vervangen door geldige bepalingen die het nagestreefde economische doel zo dicht mogelijk benaderen.
(3) Uitsluitend de nationale wetgeving is op dit contract van toepassing. Bevoegd voor alle geschillen die uit deze contractuele relatie volgen, zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied waarin de onderneming MEWA haar zetel heeft.

11 Gegevensbescherming/promotionele benadering
De verwerking van persoonsgegevens door MEWA vindt plaats binnen het kader van de geldende voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens. MEWA verwerkt persoonsgegevens in het bijzonder ten behoeve van de afwikkeling van bestellingen, de klantenservice en informatie over MEWA-producten alsmede voor intern marktonderzoek ten behoeve van de verbetering van MEWA-producten/-diensten en het intensiveren van de relaties met de klanten (bijv. klanttevredenheidsenquêtes). Gedetailleerde informatie over de privacy en de verwerking van persoonsgegevens bij MEWA en over uw rechten als betrokkene kunt u te allen tijde verkrijgen via https://www.mewa-service.nl/anders/ omgang-met-persoonsgegevens/ en via www.mewa.be/anders/omgang-met-persoonsgegevens.
Voor reclamedoeleinden worden klanten uitsluitend via e-mail, telefoon of fax benaderd indien zij daarvoor uitdrukkelijk of (bij telefonisch contact) vermoedelijk mee hebben ingestemd en met inachtneming van de wettelijke voorwaarden. Zonder instemming van de klant gebruikt MEWA diens e-mailadres uitsluitend voor reclame en intern marktonderzoek, indien MEWA het e-mailadres in het kader van de verkoop en levering van de MEWA producten/diensten heeft ontvangen en de klant het gebruik voor reclamedoeleinden niet heeft afgewezen. MEWA beperkt het gebruik hierbij tot maatregelen voor directe reclame voor eigen vergelijkbare producten of diensten, inclusief relevante initiatieven voor marktonderzoek. De klant kan zijn toestemming voor dit gebruik van zijn e-mailadres te allen tijde jegens MEWA voor de toekomst intrekken, zonder dat hiervoor andere kosten dan de eventuele basiscommunicatiekosten ontstaan.

Versie: 1 september 2021